Biodivercity

Home > Gras en kruidenbegroeiing > Biotoopfactsheet


PDF
Bloemrijk graslandOmschrijving:

Aanleg: Bloemrijke graslanden worden vooral toegepast op plaatsen waar ruimte is en een extensief beheer mogelijk is, bijvoorbeeld in bermen en de overgang tussen stad en land. Het doel is een kleurrijk beeld te scheppen met een grotere belevingswaarde dan een traditioneel grasveld. Een bloemrijk grasland heeft een groot aandeel kruiden, die eenmaal in bloei een kleurrijk uiterlijk geven aan het veld. De soortensamenstelling van bloemrijke graslanden kan erg verschillend zijn, afhankelijk van milieuomstandigheden zoals bodemsoort, vochtigheid en zuurgraad van de bodem. De waarde van een bloemrijk grasland neemt toe wanneer het grenst aan bos of water.

Beheer: Een bloemrijk grasland wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Belangrijk voor overleving van ongewervelden is dat altijd minimaal 10% blijft staan, dus niet gemaaid wordt. Ook kan het extensief worden begraasd. Een combinatie van maaien en afvoeren en beweiding is ook mogelijk. Wanneer een bloemrijk grasland grenst aan een bos of struweel kan hierlangs een zoomvegetatie worden ontwikkeld door de betreffende strook gefaseerd te maaien (1 keer per 2-3 jaar). Dit levert een geleidelijke overgang met meer biodiversiteit op.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Glanshaver, margriet, knoopkruid, rapunzelklokje, grasklokje, goudhaver, wilde marjolein, grasklokje en wilde peen komen voor op drogere bodems. Pinksterbloem, grote ratelaar en echte koekoeksbloem komen voor op vochtige bodems. Andere soorten die deel uit kunnen maken van een bloemrijk grasland zijn kamgras, scherpe boterbloem, rode klaver en gewoon duizendblad.

Fauna: Bloemrijke graslanden trekken veel insecten aan (zoals vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, sprinkhanen en kevers), die op hun beurt weer insectenetende vogels aantrekken. Insectenrijke graslanden langs bos zijn jachtplekken voor vleermuizen. Vochtige bloemrijke graslanden zijn bovendien interessant voor weidevogels om te broeden, mits het oppervlak groot genoeg en er weinig verstoring is. Bloemrijke graslanden vormen het leefgebied van diverse zoogdieren (bijvoorbeeld (spits)muizen, konijn, haas en egel) en vormen waar ze aan water grenzen een belangrijk landbiotoop voor amfibieën.

Grote ratelaar

Wilde marjolein

Echte koekoeksbloem

Margriet

Grasklokje

Knoopkruid