Biodivercity

Home > Steen > Biotoopfactsheet


PDF
KunstwerkOmschrijving:

Aanleg: Met kunstwerk wordt hier een bouwkundig of civieltechnisch bouwwerk bedoeld, dat meestal een onderdeel is van infrastructuur (wegen of wateren). Voorbeelden zijn bruggen, duikers, stuwtjes, tunnels en viaducten. Omdat kunstwerken vaak deel uitmaken van een wegen- of waternetwerk is van belang bij de inrichting rekening te houden met dieren die zich door het stadlandschap verplaatsen. Kunstwerken zijn bij voorkeur passeerbaar voor verschillende soortgroepen dieren. Bestaande kunstwerken kunnen geschikt worden gemaakt als faunapassage, maar kunnen ook speciaal als faunapassage worden ontworpen. Daarnaast bieden kunstwerken ook groeiplaatsen voor planten en schuil- en verblijfplaatsen voor dieren.

Beheer: Voorzieningen aan kunstwerken die dienen als faunapassage moeten jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden om toegankelijkheid en daarmee functionaliteit te waarborgen. Het onderhoud is afhankelijk van de soorten waarvoor de voorziening bedoeld is. Het kan voldoende zijn zwerfvuil te verwijderen. Soms is het nodig te maaien of opslag te verwijderen. Bij een passage voor reptielen kan het nodig zijn om te plaggen of nieuw zand aan te brengen.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Een kunstwerk kan een groeiplaats zijn voor wilde planten. Voorbeelden hiervan zijn varensoorten (muurvaren, tongvaren) op muurtjes onder bruggen.

Fauna: Als kunstwerken passeerbaar zijn, hebben zij een functie voor allerlei soorten dieren: van kleine tot grote zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen en ongewervelden. Holle bruggen en viaducten kunnen verblijfplaatsen vormen voor vleermuizen. Vogels als grote gele kwikstaart en huiszwaluwen kunnen onder bruggen nesten hebben.

Muurvaren

Tongvaren