Biodivercity

Home > Gras en kruidenbegroeiing > Biotoopfactsheet


PDF
MoerasOmschrijving:

Aanleg: Een moeras is een vlakvormige vegetatie, die voorkomt op natte bodem. Een moerasvegetatie bestaat uit allerlei moerasplanten, die aan de drassige omstandigheden zijn aangepast. Moeras kan ook nat rietland zijn. Een moeras kan dan fungeren als helofytenfilter, waarbij matig verontreinigd afvalwater wordt gezuiverd. De moerasplanten brengen via de wortels zuurstof in de bodem en het water, zodat daar bacteriën kunnen leven. Deze zetten vervolgens afvalstoffen (stikstof- en fosforverbindingen) om in voedingsstoffen voor zichzelf en de planten.

Beheer: Moeras wordt extensief onderhouden door het één keer per 2 tot 4 jaar te maaien. Dit maaien gebeurt altijd gefaseerd, zodat er altijd overjarige vegetatie aanwezig is. Eventuele opslag van bomen moet worden verwijderd.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Riet, gewone dotterbloem, grote kattenstaart, moerasvergeet-mij-nietje, moeraswalstro, liesgras, rietgras, mannagras, gele lis, kleine watereppe, kleine lisdodde en watermunt.

Fauna: Allerlei soorten padden, kikkers en watersalamanders. Vogels: kleine karekiet, rietgors, waterhoen en zeldzamer, purperreiger en waterral. Zoogdieren: dwergmuis, bosmuis, waterspitsmuis, maar ook bunzing, egel kunnen van dit biotoop gebruik maken. Omdat moerassen rijk aan insecten zijn, vormen ze ook een goed jachtgebied voor zwaluwen en vleermuizen.

Riet

Kleine karekiet

Gele lis