Biodivercity

Home > Bomen en struiken > Biotoopfactsheet


PDF
BomenlaanOmschrijving:

Aanleg: Een boomlaan bestaat uit één of meer rijen bomen die aan beide zijden van de weg zijn geplant. De boomlaan heeft als doel het begeleiden en aankleden van de weg. De laan bestaat traditioneel slechts uit één soort van eenzelfde leeftijd. De horizontale en verticale structuur van de beplanting is daardoor erg eenvormig. In de praktijk is er meer variatie door tussentijdse uitval. Een grotere waarde voor de biodiversiteit wordt behaald wanneer verschillende, inheemse soorten worden toegepast omdat op inheemse soorten meer insecten leven die op hun beurt weer voedselbron zijn voor vogels en zoogdieren. Bomen zijn van groot belang voor het leefklimaat van een stedelijke omgeving (wegvangen fijnstof, verlagen temperatuur in de zomer, etc.).

Beheer: Bij een boomlaan moet rekening gehouden worden met veiligheid voor degenen die van de weg gebruik maken. De bomen worden opgekroond en zware takken die gemakkelijk afbreken en bomen die aangetast zijn worden verwijderd. De bomen worden jaarlijks geïnspecteerd en eens in de vijf jaar gesnoeid.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Inheemse soorten als zomereiken, wintereiken, beuken, lindes en iepen, maar ook knotwilgen kunnen een boomlaan vormen. Op oude knotwilgknoesten kunnen allerlei planten groeien. Laanbomen leven vaak samen met paddenstoelen als vliegenzwam, eekhoorntjesbrood en cantharel. De paddenstoelen helpen de bomen om voedingsstoffen uit de bodem op te nemen in ruil voor suikers. Op boomstammen groeien tot slot verschillende mossoorten.

Fauna: Vogels (ekster, vink, boomklever, boomkruiper, grote bonte specht en ransuil) gebruiken de bomen om insecten op te zoeken, te nestelen of te rusten. Insecten gebruiken specifieke boomsoorten om hun eieren op af te zetten (eikenpage op zomereik). Daarnaast zijn boomlanen belangrijk als jacht en vliegroutes voor vleermuizen en kunnen sommige soorten (o.a. rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis) in holtes van bomen overwinteren.

Vink

Boomkruiper

Ekster