Biodivercity

Home > Soortgroep


Soortgroep

Planten


Planten als grassen, bomen, struiken en heesters worden zijn bij stedelijk groen vaak aangeplant. Ze bieden echter plek voor tal van andere planten die zich spontaan vestigen. Het gebruik van inheemse soorten bevordert de biodiversiteit.

Lees meer...
Mossen en varens


Mossen en varens zijn vaak de opvallendste planten op (stads)muren, kades, bruggen en andere kunstwerken. Ze profiteren van vochtige plaatsen.

Lees meer...
Vogels


Typische stadsvogels als gierzwaluwen en mussen komen al voor in wijken met weinig groen. Het aantal soorten neemt sterk toe naarmate ook grasland, bomen en water aanwezig zijn.

Lees meer...
Kleine zoogdieren


De stad herbergt allerlei kleine zoogdieren. Hoe groener de wijk hoe meer soorten kunnen profiteren van de dekking van het groen. Ook grotere soorten als bunzing, vos en das gebruiken het groen in de stad.

Lees meer...
Vleermuizen


Vleermuizen in de stad profiteren vooral van een netwerk van bomenlanen, bosjes en wateren en foerageren in parken en bij wateren langs bosjes en kruidenrijke ruigten.

Lees meer...
Amfibieën


Kikkers en padden en salamanders zijn kenmerkend voor kleine stadswateren, zoals poelen, vijvers en slootjes met een mooie water- en oeverbegroeiing.

Lees meer...
Vissen


Stadswateren kunnen een gevarieerde vissengemeenschap herbergen. Vissen profiteren van een goede waterkwaliteit en een begroeiing met water- en oeverplanten. Vissen staan onder andere op het menu van watervogels en zijn natuurlijk ook gewild bij hengelaars.

Lees meer...
Ongewervelden


Ongewervelden vormen onze grootste soortengroep. Vlinders, libellen, spinnen en sprinkhanen zijn bekende voorbeelden. De stad kent vele typische soorten. Ze kunnen kleurrijk zijn maar vormen ook een belangrijk voedsel voor andere dieren. Daarnaast hebben vele soorten een belangrijke functie voor planten. Een gevarieerd aanbod aan biotopen is belang

Lees meer...